Chminianske Jakubovany

Projekt obnovy vojenských hrobov v Chminaskych Jakubovanoch, okr. Prešov začal vznikať v auguste 2015. Dôvodom bola výnimočnosť miesta, keďže na pomery regiónu išlo o pomerne veľký cintorín s ôsmymi pochovanými vojakmi. Problémom však bolo, že hroby sa nedali presne lokalizovať.

Miestny starosta p. Lukáč bol myšlienke naklonený a vyžiadal dokumenty z Vojenského historického ústavu (ďalej len VHÚ). Tie VHÚ vyhotovuje bezplatne iba pre obce. Pre fyzické osoby je táto služba spoplatnená, čo výrazne sťažuje tempo mapovania.
Dokumenty z VHÚ obsahovali iba veľmi schématické skice cintorína a exhumačné protokoly. Z nich vyplýva, že vojaci boli pôvodne pochovaní zrejme neďaleko bojiska, na záhrade vtedajšieho majiteľa Mateja Šimka asi 4km od obce pri vrchu Zimná Hora (665 m). Až v roku 1922 boli telá exhumované a prenesené na miestny katolícky cintorín. Spis obsahoval prekvapujúco k 8 pochovaným protokoly až k 10 padlým. Po podrobnejšom štúdiu vysvitlo, že komisia v roku 1922 urobila chybu a do zložky zaradila aj hroby z obce Jakubovany pri Sabinove, vzdialenej asi 25 km severne. Tak sa podarilo identifikovať hrob neznámeho vojaka, pochovaného na tamojšom cintoríne. Ide o príslušníka 31. pluku talianskych légií Josefa Tesařa z českých Chelčíc, ktorý tam padol 18.6.1919. Viac.
Pochovaní v Chminianskych Jakubovanoch padli v boji 10.6.1919. Žiaľ poznáme iba jedno meno z nich. Išlo o príslušníka 81.pešieho pluku Antona Bartoňa z Dalečína. Iný zdroj však uvádza dátum smrti 17.6.1919. Tento dátum sa javí pravdepodobnejší keďže maďarské vojská 9.6. ešte len vstúpili do Prešova.

img_7717
Pohľad z bojiska – Zimne hory. Vľavo Chminianske Jakubovany, vrchy vpravo – Malá Stráž, Šarišský hrad a Veľká Stráž pri Prešove

Na základe týchto informácií bol vytvorený návrh pamätnej tabule, ktorá mala byť osadená v múre cintorína. S dopytom o vypracovanie tabule bola oslovená spoločnosť Štefan zo Širokého. Zhodou okolností praded tamojšieho konštruktéra p.Balogu bol československý legionár, ktorý sa tiež zapojil do bojov o Slovensko. Kovová pamätnú tabuľa tak bola vytvorená bezplatne.

Medzitým sa našli zmiznuté kované náhrobky, ktorými boli označené hroby.
Nachádzali sa na pôjde u jedného z obyvateľov. Dôvod prečo sa nenachádzali na cintoríne bol vraj ten, že asi pred 10 rokmi sa niekto pokúšal o exhumáciu týchto hrobov a náhrobky sa nachádzali mimo hrobových miest , opreté o múr cintorína. Iný zdroj tvrdil, že prekážali pri kosení trávy… Oslovil som teda svojho bývalého zamestnávateľa, spoločnosť UMAKOV, ktorá sa zaoberá prácou s kovmi o pomoc. Mojej žiadosti bolo vyhovené. Náhrobky boli vyčistené od hrdze, natreté zinkovou a čiernou farbou a uchytené na pásoviny. Kedže jeden náhrobok chýbal, vytvorila sa kópia.

 

 

Keďže hroby nebolo možné lokalizovať, padlo rozhodnutie postaviť aspoň pietne miesto. Jeho projekt následne vyhotovil Ing. Juraj Grejták. Pri stavbe sa použilo suché murivo z pieskovca, bez použitia základu. Pozemné úpravy a samotnú stavbu pamätníka následne realizoval obecný úrad. Projekt bol ukončený v decembri 2015.

Južne od obce Chminianske Jakubovany sa nachádza vrch Čierna hora s výškou 664m. Práve táto kóta nachádzajúca sa na rozmedzí obcí Chminianske Jakubovany, Hrabkov a Ovčie sa stala strategickým bodom, ktorý sa pokúšali získať obe strany. Boje o vrch sa začali približne 13.6. a pokračovali až do 21.6.1919 kedy sa ho po veľkom tlaku podarilo maďarskému vojsku  získať . Podľa pamätníkov sa tu bojovalo na bodáky.
Z československej strany sa tu zapojili do bojov 21. pluk francúzskych legionárov, 81. a 88. pluk domáceho vojska a 18.domobranecký pluk.
Z maďarskej strany tu bojovali príslušníci 32. a 8. robotníckeho pluku.